Reguleringsplan for Brustadvika godkjent!

I kommunestyremøtet 20. februar ble reguleringsplanen for Brustadvika behandlet, og godkjent! Fra ENKF startet og til ordfører klubbet for «vedtatt» har det tatt 7 år! ENKF (Eidskog Næringsservice) fremmet allerede våren 2007 forslag til kommunens planutvalg om å iverksette regulering av området. Da Vestmarka i Utvikling (ViU) ble stiftet i november samme år overtok de jobben. Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan ble engasjert til å gjøre arbeidet. I 2009 kom ny planlov, og i samråd med kommunen ble det bestemt at det skulle lages en områderegulering. Fra å være en plan som grunneierne i Brustadvika skulle eie, ble eierskapet overført til kommunen. Det er flere årsaker til at arbeidet har tatt så lang tid. Viktige momenter er jordskifte i Brustadvika for å avklare eiendomsgrenser (sak 0410-2008-0013), ny planlov som tidligere beskrevet, stadig nye ideer for framtidig bruk av arealene (og som dermed påvirket planens innhold), utvidelse for å få med gang- og sykkelsti langs fv 21 opp til avkjøring til Jerpsetvegen og til sist begrenset kapasitet for saksbehandling hos kommunen.