Vedtekter Vestmarka Vel

Vedtekter for Vestmarka Vel

Stiftet 13. februar 1949

Vedtatt 9.mars 2011

1 Navn

Foreningens navn er Vestmarka Vel.

2 Formål og virkemidler

2.1      Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.  Foreningen kan ta opp alle saker som fremmer disse formål.

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3      Foreningen kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4      Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeids- organ  ovenfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5        Foreningen skal søke å ivareta natur og miljøhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

3 Velforeningens geografiske område.

Området dekker postadressen 2233 Vestmarka

 

4 Juridisk person.

4.1      Foreningen er selv eiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

5 Medlemskap

5.1      Enhver som bor innen området kan tegne seg som medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte      kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt

5.2     Medlemmer som flytter ut av foreningens område kan fortsatt stå som medlem.

5.3       Ved utmelding refunderes ikke betalt årskontingent.

6 Kontingent.

Årsmøtet fastsetter medlems kontingent som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 1. juli, og som ikke betaler på 1. purring, slettes automatisk som medlem.

7 Årsmøte.

7.1        Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret. Og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen 14 dager før årsmøte.. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet fortrinnsvis på foreningens hjemmeside. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2        Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med de antall medlemmer som kommer. Ingen har mer enn 1 stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

7.3        Årsmøtet behandler:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Planer for kommende år og budsjett og herunder fastsettes kontingent.
 5. Valg av:

* leder (særskilt valg)   * sekretær     * kasserer

* 2 styremedlemmer     * 2 varamedlemmer   * revisor m/varamann * valgkomite 3 medlemmer *eventuelle komiteer.

7.4           Det velges dirigent(er)  til å lede årsmøtet og en eller to referenter.   Dirigent (ene) behøver ikke å være medlem i foreningen. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollført – offentliggjøres samtlige medlemmer.

7.5       Leder, sekretær og styremedlemmer velges for 2 år av gangen.  Valgkomite og kasserer velges for 1 år av gangen, samtlige kan gjenvelges.

Ingen kan ha samme styreverv for lenger enn 6 år av gangen.

 • Stemmegivning på årsmøtet:
 • Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemme seddel. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemme seddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemme sedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ett annet antall kandidater som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

7.7      Årsmøtet fattes med alminnelig flertall blant de frem møtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.8      Kasserer og valg komité rapporterer direkte til årsmøtet.

 

8 Ekstraordinært årsmøte.

8.1       Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ett normalt årsmøte jfr. § 7. Innkallings frist er minst 14 dager.

9 Medlemsmøter.

9.1      Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

10 Velforeningens ledelse (styret)

10.1      Velforeningen ledes av ett styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Vara medlemmer kan møte på samtlige styre møter.

10.2      Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi.
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle  oppgaver( F.eks. bør kursansvarlig i velforeningen være styremedlem.)
 • Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • Representere foreningen utad

10.3    Styret holder møter når leder bestemmer eller ett flertall av styremedlemmene                   forlanger det.

10.4      Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

 • Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Regnskaps året går fra 1/1 – 31/12
 • Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er tilstede, deriblant leder, på styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
 • 7     Arbeidsfordeling blant styrets medlemmer er vedlagt vedtektene

 

11 Vedtektsendringer.

11.1        Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

 

12 Oppløsing. Sammenslutning. Deling

12.1      Oppløsing av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsingen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstra ordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges ett avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

12.2     Foreningens formue skal etter oppløsing og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved å ivareta beboernes interesser i området, og søke å utvikle stedet til ett trygt og godt bomiljø. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

12.3      Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsing. Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det hentes inn samtykke fra foreningens kreditorer.